اصطلاحات CIF و CPT و CIP و CPT

مجموعه: بخش آموزش

CIF قیمت كالا، بیمه و كرایه تا بندر مقصد

 

 

قيمت کالا، بيمه و کرايه تا بندر مقصد (... نام بندر مقصد)  
  CIF Cost, Insurance and Freight (named port of Destination ...)
 
اصطلاح «قيمت كالا، بيمه و كرايه تا بندر مقصد» بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامى به انجام مى‌رساند كه كالا در بندر بارگيرى از لبه كشتى عبور كند.
 
فروشنده بايد هزينه‌‌ها و كرايه لازم جهت حمل كالا تا بندر مقصد را بپردازد، اما مسئوليت خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا و همينطور هر گونه هزينه اضافى ناشى از حوادثى كه پس از تحويل روى مى‌دهند از فروشنده به خريدار منتقل مى‌شود. البته در اصطلاح CIF، فروشنده همچنين بايد خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا در جريان حمل و نقل، كه مسئوليت آن به عهده خريدار است، را تحت پوشش بيمه دريايى قرار دهد.
 
در نتيجه، فروشنده قرارداد بيمه را منعقد و حق بيمه را پرداخت مى‌كند. خريدار بايد توجه كند كه طبق اصطلاح CIF, فروشنده تنها ملزم به تهيه حداقل پوشش بيمه مى‌باشد. اگر خريدار بخواهد از حمايت پوشش بيمه بيشترى برخوردار باشد، يا بايد با فروشنده درباره اين حد صراحتاً به توافق برسد يا اينكه خود ترتيبات بيمه اضافى را فراهم آورد.
 

اصطلاح CIF ايجاب مى‌كند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص كند. اين اصطلاح فقط براى حمل و نقل از طريق دريا يا آبراههاى داخلى كاربرد دارد. اگر طرفين قصد تحويل كالا با عبور آن از لبه كشتى را ندارند، بايد از اصطلاح «پرداخت كرايه حمل و بيمه كالا تا مقصد» (CIP) استفاده شود.

 

 


 CPT پرداخت كرایه حمل كالا تا مقصد

 

 
اصطلاح «پرداخت كرايه حمل كالا تا مقصد» بدين معناست كه فروشنده كالا را به حمل‌كننده‌اى كه خود تعيين كرده است تحويل مى‌دهد، اما به علاوه بايد هزينه لازم جهت حمل كالا تا مقصد مقرر را بپردازد. به عبارتى خريدار مسئوليت كلية خطرهاى متوجه كالا و هرگونه هزينه‌هاى ديگر آن پس از تحويل را تقبل مى‌كند.
 
«حمل‌كننده» به معناى هر شخصى است كه در قرارداد حمل و نقل تعهد مى‌كند حمل كالا را از طريق راه‌آهن، جاده، دريا، هوا، آبراههاى داخلى يا تركيبى از اين شيوه‌ها انجام دهد يا ترتيبات انجام آن را فراهم آورد.
 
اگر از حمل‌كنندگان متعددى براى حمل كالا به مقصد مقرر استفاده شود، مسئوليت خطرهاى متوجه كالا هنگامى منتقل مى‌گردد كه كالا به نخستين حمل‌كننده تحويل داده شود.
 
اصطلاح CPT ايجاب مى‌كند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص نمايد.
 
از اين اصطلاح مى‌توان براى انواع شيوه‌هاى حمل و نقل از جمله حمل و نقل مركب استفاده كرد.

     

CFR قیمت كالا و كرایه تا بندر مقصد

 
اصطلاح «قيمت كالا و كرايه تا بندر مقصد» بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامى به انجام مى‌رساند كه كالا در بندر بارگيرى از لبه كشتى عبور كند.
 
فروشنده بايد هزينه‌‌ها و كرايه لازم جهت حمل كالا تا بندر مقصد مقرر را بپردازد، اما مسئوليت خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا و همينطور هر گونه هزينه اضافى ناشى از حوادثى كه پس از تحويل روى مى‌دهند از فروشنده به خريدار منتقل مى‌شود.
 

اصطلاح CFR ايجاب مى‌كند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص كند. اين اصطلاح فقط براى حمل و نقل از طريق دريا يا آبراههاى داخلى كاربرد دارد. اگر طرفين قصد تحويل كالا با عبور آن از لبه كشتى را ندارند، بايد از اصطلاح «پرداخت كرايه حمل كالا تا مقصد» (CPT) استفاده شود.

 

CIP پرداخت كرايه حمل و بيمه كالا تا مقصد

 

پرداخت کرايهٔ حمل و بيمهٔ کالا تا مقصد (... نام محل مقرر در مقصد)  
  CIP Carriage and Insurance Paid To (named place of Destination ...)
 
اصطلاح «پرداخت كرايه حمل و بيمه كالا تا مقصد» بدين معناست كه فروشنده كالا را به حمل‌كننده‌اى كه خود تعيين كرده است تحويل مى‌دهد، اما به علاوه بايد هزينه لازم جهت حمل كالا تا مقصد مقرر را بپردازد. به عبارتى خريدار مسئوليت كلية خطرهاى متوجه كالا و هر گونه هزينه‌هاى اضافى آن پس از تحويل را تقبل مى‌كند. البته در اصطلاح CIP فروشنده همچنين بايد خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا در جريان حمل و نقل، كه مسئوليت آن به عهده خريدار است، را تحت پوشش بيمه قرار دهد.
 
در نتيجه، فروشنده قرارداد بيمه را منعقد و حق بيمه را پرداخت مى‌كند.
 
خريدار بايد توجه كند كه طبق اصطلاح CIP فروشنده تنها ملزم به تهيه حداقل پوشش بيمه مى‌باشد. اگر خريدار بخواهد از حمايت پوشش بيمه بيشترى برخوردار باشد، يا بايد با فروشنده درباره اين حد صراحتاً به توافق برسد يا اينكه خود ترتيبات بيمه اضافى را فراهم كند.
 
«حمل‌كننده» به معناى هر شخصى است ك در قرارداد حمل‌ونقل تعهد مى‌كند حمل كالا را از طريق راه‌آهن، جاده، دريا، هوا، آبراههاى داخلى يا تركيبى از اين شيوه‌ها انجام دهد يا ترتيبات انجام آن را فراهم آورد.
 
اگر از حمل‌كنندگان متعددى براى حمل كالا به مقصد مقرر استفاده شود، مسئوليت خطرهاى متوجه كالا هنگامى منتقل مى‌گردد كه كالا به نخستين حمل‌كننده تحويل داده شود.
 
اصطلاح CIP ايجاب مى‌كند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص نمايد. از اين اصطلاح مى‌توان براى انواع شيوه‌هاى حمل و نقل، از جمله حمل و نقل مركب استفاده كرد.

منبع سایت: http://vista.ir