توضیحات نرخ ارز
۱-مبنای محاسبه نرخ ارز سایت گمرک کشور میباشد.تست
۲-در صورتي که نياز به وارد کردن نرخي خارج از تعرفه گمرک را داريد لطفا نوع ارز را شناور انتخاب نماييد سپس نرخ مورد نظر خود را در باکس نرخ ارز به ريال وارد کنيد
مشخصات سند
مبلغ واحد به تن نرخ ارز به ریال نوع ارز
ماخذ وزن خالص به کیلوگرم درصد مالیات
عوارض کیلویی قیمت بر حسب هر کیلوگرم مبلغ فاکتور بر مبنای نوع ارز
ارزش، حقوق و مالیات
ارزش گمرکی کالا به ریال حقوق گمرکی و سود بازرگانی به ریال عوارض به ریال مالیات به ریال
جمع هزینه های حقوق و عوارض به ریال
توضیحات سند